Tietosuojaperiaatteet

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:                           

Jari Enlund, +358 44 243 4150

Rekisterin Nimi:                         

Henkilöstöhallinnon rekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus:

JE Henkilöstöpalvelut Oy on henkilöstövuokraukseen erikoistunut yritys. Henkilörekisteriä tarvitaan palvelusuhteen, henkilöstöhallinnon ja henkilöstöresurssien ylläpitämiseen.

JE Henkilöstöpalvelu Oy:n henkilöstöhallinnon rekisterissä noudatetaan henkilötietolakia 523/1999, lakia yksityisyyden suojasta työelämässä 759/ 2004 (www.finlex.fi) ja henkilöstöpalvelualan henkilötietojen käsittelyn käyttännesääntöjä

Rekisterin tietosisältö:                  

Palvelusuhteessa olevan:

Nimi

Henkilötunnus ja syntymäaika,Veronumero ja verotustiedot

Yhteystiedot: osoite, osoite ulkomailla, sähköpostiosoite, työ ja kotipuhelin

Palkkatiedot, tilitiedot, verokortin tiedot, ammattiliittoon kuuluminen,

Palvelusuhteen laatu ja aika

Ammattinimike/ titteli/ työ

Työhaun dokumentit: koulutus, ansioluettelo ja työkokemus

Säännönmukaiset tietolähteet :

JE Henkilöstöpalvelut Oy saa yllä mainitut tiedot pääsääntöisesti palvelusuhteessa olevalta tai työtä hakevalta itseltään. Lakisääteisiä tietoja yritys saa Verohallinnosta, ulosottoviranomaisilta, Kansaneläkelaitokselta ja vakuutusyhtiöiltä.

Arkaluontoisia tietoja terveydentilasta käsitellään ainoastaan sairausajan korvausten suorittamiseksi/selvittämiseksi ja kun työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö sitä vaatii. Arkaluontoisia terveydentilaan liittyvää tietoa käsitellään myös silloin kun palvelusuhteesta poissaololle selvitetään perusteltua syytä ja kun palvelussuhteessa oleva itse haluaa selvittää työkykyään.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:       

JE Henkilöstöpalvelut Oy luovuttaa ulkopuolisille viranomaisille ainoastaan lakiin perustuvat tiedot palvelusuhteessa olevista. Lakiin perustuvia luovutettavia tietoja ovat verotukseen, sosiaaliturvaan ja eläkeasioihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja luovutetaan myös asiakasyrityksille siinä mittakaavassa kuin se on tarpeellista. Luovutettavia tietoja ovat henkilön nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, puhelinnumero ja veronumero.   

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: 

JE Henkilöstöpalvelut Oy luovuttaa ulkopuolisille viranomaisille ainoastaan lakiin perustuvat tiedot palvelusuhteessa olevista. Lakiin perustuvia luovutettavia tietoja ovat verotukseen, sosiaaliturvaan ja eläkeasioihin liittyvät tiedot.

Rekisterin suojauksen periaatteet:              

JE Henkilöstöpalvelut Oy säilyttää ainoastaan palvelusuhteen ylläpitämiseen ja hoitamiseen tarvittavia tietoja. Palvelusuhteella tarkoitetaan paitsi työsuhteessa olevia, myös työpaikkaa hakeneita. Kaikki paperimuotoiset dokumentit säilytetään HR-asiantuntijan lukitussa työhuoneessa. Digitaalisessa muodossa olevat dokumentit säilytetään yrityksessä tehtävään nimetyn henkilöstön salasanojen ja lukkojen takana. Yrityksessä arkaluontoisia tietoja saavat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, jotka tekevät niiden perusteella työsuhdetta koskevia toimienpiteitä. Yrityksessä palvelusuhteen ylläpitämiseen ja hoitamiseen nimetyllä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Arkaluontoisia tietoja säilytetään ja käsitellään ainoastaan siinä laajuudessa kun palvelusuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen sitä vaatii. Lakisääteiset arkaluontoiset dokumentit säilytetään erillään muista palvelusuhteen dokumenteista. Palvelusuhteen ylläpitämiseen ja hoitamiseen tarpeettomaksi käyneet dokumentit hävitetään vaitiolovelvollisuutta ja henkilötietolakia sekä lakia yksityisyyden suojasta noudattaen.  Arkaluontoisten tietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein. Niiden työhakemusten tiedot, jotka eivät johda rekrytointiin, säilytetään yhden vuoden ajan.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus:

Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme tietoihin tarvittavat oikaisut ja poistamme tarkoituksettomat ja vanhentuneet tiedot. Henkilöt voivat tarkistaa tietonsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Jätä yhteydenottopyyntö tai soita meille suoraan heti

+358 44 239 7898